EN TH
 

ฝึกงานกับเรา

 • O- Interns Program ( ฝึกงาน )

  ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่มีความสนใจเรียนรู้
  และพร้อมสร้างประสบการณ์ไปกับเรา
  ภายใต้โครงการ O-Interns (Osotspa Internship Program)
  ในสาขาวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร การตลาด
  การบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ และด้านอื่นๆ
  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้
  พัฒนาทักษะในด้านต่างๆโดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษา
  ทุกคนจะได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงาน
  ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต

  คุณสมบัติของนักศึกษาที่พิจารณารับเข้าฝึกงาน

  - นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 จากทุกสถาบัน
  - ศึกษาในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอาหาร,
    วิศวกรรมเครื่องกล,การบัญชี, บริหารธุรกิจ, การตลาด,
    นิเทศศาสตร์
  - เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
  - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  - มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  - มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. แบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน (ดาวน์โหลดเว็บไซต์)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

กำหนดการสมัครและคัดเลือก

ลำดับ รายละเอียด วันเวลา
ช่องทางการสมัคร - ส่งใบสมัครทางอีเมล์ O-Interns@osotspa.com
- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
   บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
   (นักศึกษาฝึกงาน) 348 ถนนรามคำแหง
   แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 
- หรือส่งด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
พฤศจิกายน - มกราคม
ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน กุมภาพันธ์
สอบข้อเขียน ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป กุมภาพันธ์ - มีนาคม
ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มีนาคม
สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ มีนาคม
ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน
มีนาคม - เมษายน
นักศึกษารายงานตัว ส่งเอกสารก่อนฝึกงาน
เมษายน
ระยะเวลาการฝึกงาน มิถุนายน - กรกฎาคม

หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาค (นอกเหนือเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) จะได้รับสิทธิ์การยกเว้นเข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ แต่บริษัทจะทำการพิจารณาเอกสารประกอบการสมัครโดยละเอียดและอาจมีการสัมภาษณ์ ผ่านโทรศัพท์เฉพาะรายบุคคล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2351-1106
หรือ Line ID : @osotspajob