บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2434  เป็นเวลานับศตวรรษ ที่เราผูกพันอยู่เคียงข้างคนไทยและสังคมไทยมายาวนาน ด้วยความที่เป็นบริษัทคนไทยที่ยึดมั่นในปรัชญาของการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำให้ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรธุรกิจภาคเอกชนที่มีความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ “..คุณพ่อคุณแม่สอนผมเสมอว่า ไม่ว่าทำธุรกิจการงานอะไรถ้าประสบความสำเร็จได้กำไรมา เราต้องตอบแทนสังคมด้วย..”(ร.ต.อ.สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโอสถสภา)


มูลนิธิโอสถสภา ถือกำเนิดขึ้นด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ที่ต้องการคืนประโยชน์สู่สังคม คือจุดเริ่มต้นของกิจกรรมและโครงการต่างๆมากมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสาธารณกุศล โดยมุ่งเน้นในด้านการศึกษา และสาธารณสุข โดยมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนใดๆเพียงเพื่ออยากเห็นสังคมไทยคือสังคมแห่งการให้อย่างแท้จริง


  1. นายแพทย์มรกต          กรเกษม                   ประธานกรรมการ
  2. นายรัตน์                   โอสถานุเคราะห์          รองประธานกรรมการ
  3. นายวรพงษ์                รวิรัฐ                       รองประธานกรรมการ
  4. นายประธาน               ไชยประสิทธิ์             กรรมการ
  5. นายวิวัฒน์                 มณีรัตน์                   กรรมการ
  6. นายธนา                   ไชยประสิทธิ์             กรรมการและเหรัญญิก
  7. นายนพดล                 ตั้งหลักมงคล             กรรมการและเลขานุการ

 

มูลนิธิโอสถสภา Osotspafoundation [email protected]  
      โทร 02-351-1116 แฟกซ์ 02-351-1125