EN TH

โรงงานของเรา

ที่โอสถสภา เราเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษา ติดต่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตขวดแก้วและโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่อยุธยา
ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและเอเชีย

ที่โรงงานแห่งนี้ เราใส่ใจกับการรักษาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศน์และการศึกษา
ภาวะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเรายังได้คำนึงถึงความใส่ใจด้วยมาตรฐาน
การผลิตและความปลอดภัยทั้งกับผู้บริโภคและพนักงาน

นอกจากนี้ โรงงานแห่งนี้ยังเป็นโรงงานต้นแบบในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โดยการนำเอาพลังงานความร้อนที่ได้จากการหลอมขวดแก้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการ
ผลิตเครื่องดื่ม ทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย