นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ("โอสถสภา") และบริษัทย่อย (โอสถสภาและบริษัทย่อย เรียกรวมว่า"บริษัทฯ") ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการดำเนินงานและแสดงถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อการบริหาร จัดการข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาของบริษัทฯ ในทุกช่องทางการขาย กรรมการและพนักงานของบริษัทคู่ค้าและคู่ค้า ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาบุคลากรของบริษัทฯ ผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ รวมถึงผู้เข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมเพื่อสังคม ต่าง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำและประกาศใช้แนวนโยบายนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ