วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

เป็นองค์กรที่มุ่งเสริมสร้างชีวิตให้แก่ผู้บริโภคและสังคม
ด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ทันสมัย
โดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
และยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน