เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทางบริษัทฯ จึงกำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยเปิดโอกาส ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติจรรยาบรรณบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดีและดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
พฤติกรรมของบุคลากรหรือการกระทำที่
อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เอกสารลับ ผ่านช่องทางหนึ่งช่องทางใดตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ
ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
1 แจ้งผ่านผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง
2 แจ้งผ่าน Hotline โทร (662) 351-1034
3 แจ้งผ่านเบอร์กลางของโอสถสภา โทร (662) 351-1000 ต่อ 1034
4 ส่งเรื่องผ่าน กล่องรับเรื่องร้องเรียนประจำบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
5 แจ้งผ่านอีเมล [email protected] หรือช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านเว็บไซต์ www.osotspa.com
6 ติดต่อ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
ตู้ ปณ.132 ปณศ.คลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
7 ส่งหนังสือถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บริษัทฯ
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
348 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านอีเมล

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
แบรนด์ของเรา