กลุ่มบริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)

ดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตามหน้าที่
และมุ่งมั่นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการ


กํากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งทําให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

บริษัทฯ ได้จัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ใช้เป็น
กรอบและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ

สามารถ
ดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อตรง เป็นไปตามกฎหมาย
และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
การเป็น
ที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล
ตลอดจนสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
การปกป้องทรัพย์สินและ
การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
ของกลุ่มบริษัท
การปฏิบัติตามและ
การกำกับดูแลกิจการ
DOWN
ความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะกํากับดูแลให้มีการบริหารจัดการองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและ
รอบคอบเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม และมุ่งมั่นใน
การดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสุดความสามารถ
โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโต
ของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง
ภายใต้สภาวการณ์และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการดําเนินการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์

และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กําหนด

แนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
  • ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

    และจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมาย

    กําหนด ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้า

    โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอํานาจของกลุ่มบริษัทฯ ก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่

    ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
การดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ
หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ
มีการคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน
กับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทําอย่าง
ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสําคัญ ในการชําระคืนเงิน
ต้น ดอกเบี้ย และ
การดูแลหลักประกันต่างๆ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ คํานึงถึงความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสําคัญในการทําประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
โดยจัดโครงการและ
กิจกรรมในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และ
ไม่กระทําการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย รวมถึงสนับสนุนกิจกรรม
ของท้องถิ่นที่กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และมีนโยบายที่
จะคัดเลือกและส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสําคัญสู่ความสําเร็จของกลุ่มบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ

เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทํางานเป็นทีม
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
โอกาสที่เท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายในการไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้าย
พนักงาน โดยจะพิจารณา
บนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่กลุ่มบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมใน
การจัดสรรบุคลากรให้เหมาะกับลักษณะงานโดย
พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และประสบการณ์
การทํางานเป็นหลัก
โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจาก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ

ทางการสมรส ความทุพพลภาพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริษัทฯ จะจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยแก่พนักงาน
เพื่อป้องกัน
อันตรายและเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน
การปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
บริษัทฯ เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นําข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการ
รักษาพยาบาล
ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
ค่าตอบแทน
บริษัทฯ มีนโยบายการให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานตามผลงาน เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อกําหนด
ด้าน
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่กฎหมายกําหนด

บริษัทฯ จะบริหารจัดการค่าจ้าง เงินเดือน และผลประโยชน์ให้สามารถจูงใจและรักษาบุคลากร
ที่มีความรู้
ความสามารถไว้กับกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ คงอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในตลาด
ชั่วโมงการทํางาน
บริษัทฯ จะกําหนดชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด และ

จัดให้มีวันหยุดประจําสัปดาห์และประจําปี ให้ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนด
การไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ
บริษัทฯ จะดําเนินการว่าจ้างบุคคลที่จะทํางานให้ด้วยความสมัครใจเท่านั้น จะไม่ใช้แรงงานบังคับไม่ว่า

ในรูปแบบใดก็ตาม เช่น การลงโทษทางกาย การกักขัง การขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง หรือรูปแบบการคุกคาม

หรือล่วงละเมิดอื่นๆ เพื่อทํางานให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และไม่ว่าจ้างแรงงานเด็กในการดําเนินธุรกิจตามที่

กฎหมายกําหนด
ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กําหนดไว้ และหลีกเลี่ยง
วิธีการ
ไม่สุจริตเพื่อทําลายคู่แข่ง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆให้ได้มาซึ่งข้อมูลของ
คู่แข่งขันอย่าง
ผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกํานัล
สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า

คู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์
หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

ตามเทศกาล ประเพณีนิยมตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 10.4 ของจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้
ส่วนลดการค้าและโครงการส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษัทฯ
ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการทํางานให้กับกลุ่มบริษัทฯ อาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงาน อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
นั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กําหนดแนวทางที่ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้
การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า
คู่ค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทํางานในนามของกลุ่มบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรี่ยไรเงินหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจ
จากลูกค้าหรือผู้ทําธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบัน
การเงินในฐานะของ
ลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว
การประกอบธุรกิจอื่นนอกกลุ่มบริษัทฯ
การทําธุรกิจส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
และเวลาทํางานของ
กลุ่มบริษัทฯ และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขัน
กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่า
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรง
หรือโดยทางอ้อมก็ตาม
การทําธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ
การทําธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ
ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อ
กลุ่มบริษัทฯ ก่อนเข้าทํารายการ

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทํารายการหรือกระทํา
การใดๆ ในนามกลุ่มบริษัทฯ
กับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใดที่ตนมีส่วนได้เสีย

ผู้มีอํานาจตัดสินใจในการทํารายการในนามกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้า
ว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน หรือไม่ ก่อนทํารายการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
การรับหรือให้ของขวัญ
และการเลี้ยงหรือรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยงหรือรับเลี้ยงอาหารหรือความบันเทิงต่างๆ
เว้นแต่ตามประเพณีนิยม หรือเทศกาล โดยการให้และรับของขวัญ หรือการเลี้ยงและรับเลี้ยงอาหาร หรือความบันเทิงนั้น
จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ

กรณีมีการรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยงหรือรับเลี้ยงอาหารหรือความบันเทิงต่างๆ พนักงานต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของสายงานทราบ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการเรียกร้องหรือเรียกรับของขวัญ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
จากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อื่นใด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
การเดินทางไปสัมมนา ดูงานทัศนศึกษา
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนาและทัศนศึกษาจากคู่ค้าของกลุ่ม
บริษัทฯ ได้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจเท่านั้น
โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษา ค่าเดินทาง และที่พัก ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับเงินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า
การปกป้องทรัพย์สินและ
การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
การปกป้อง ดูแลรักษาทรัพย์สิน และรักษาความลับ
ของข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลรักษา
การใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ และรักษาข้อมูลความลับ ความปลอดภัยของข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ (IT Security) เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่นําไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และ
ต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมี สาระสําคัญและยังมิได้เปิดเผยสู่สาธารณชนไปยังหน่วยงานอื่นๆ
และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่าง
ดีที่สุดในการระมัดระวังการสื่อสารใดๆ เพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว
ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม
ทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า
เป็นสิ่งสําคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิ์ที่กลุ่มบริษัทฯ มีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด
และใช้สิทธิ์เหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย
การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลที่มีสาระสําคัญของกลุ่มบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น หรือส่งต่อข้อมูลนั้น
ไปยังบุคคลอื่น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีสิทธิเสรีภาพในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น และทําให้มั่นใจว่า
ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ จะต้องกระทําโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารต่อสื่อมวลชนหรือ
สาธารณชน และโดยผู้มีอํานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น และต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง
และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ

ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ
เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
การปฏิบัติตามและ
การกำกับดูแลกิจการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีส่วนสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือกระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิด
ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กิจกรรมทางการเมือง
บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่บริจาคเงินสนับสนุน หรือกระทําการอันเป็นการฝักใฝ่
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง และไม่ทำกิจกรรมใดๆ ที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจว่ากลุ่มบริษัทฯ
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ แต่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ต้องไม่แอบอ้างความเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
หรือนําทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือของกลุ่มบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการใดๆ ในทางการเมือง
และไม่ทำกิจกรรมที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องลาออกจากการเป็นพนักงาน หากจะดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือ
ลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ
รายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัทฯ
ในกรณีที่มีการทํารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสําคัญ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติ
ตามนโยบายการทํารายการระหว่างกัน
การควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และกําหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
เรื่องการตรวจสอบภายในโดยตรง และสนับสนุนให้มีการให้ความรู้อบรมแก่บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ
เพื่อให้มีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือ และตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน
การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
กลุ่มบริษัทฯ เคารพและให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยคํานึงถึงความเสมอภาค ความเท่าเทียม
ไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส สมรรถภาพทางร่างกาย สถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวโดยตรงต่อการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลอื่นใดที่กระทําการในนามของบริษัทฯ
จะต้องเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นปัจเจกส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ตนได้มีการติดต่อด้วยใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน โดยจะต้องไม่กระทําการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชน
การต่อต้านการฟอกเงิน
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ต่อต้านการฟอกเงินทุกรูปแบบ โดยยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน โดยจะป้องกันไม่ให้บุคคลใดใช้บริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ
เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออําพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่
ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
TOP
ช่องทางการร้องเรียน

เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทางบริษัทฯ จึงกำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยเปิดโอกาส ให้พนักงาน

และผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย

หรือการไม่ปฏิบัติจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี

และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
พฤติกรรมของบุคลากรหรือการกระทำที่
อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เอกสารลับ ผ่านช่องทางหนึ่งช่องทางใดตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ
ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
1 แจ้งผ่านผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง
2 แจ้งผ่าน Hotline โทร (662) 351-1034
3 แจ้งผ่านเบอร์กลางของโอสถสภา โทร (662) 351-1000 ต่อ 1034
4 ส่งเรื่องผ่าน กล่องรับเรื่องร้องเรียนประจำบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
5 แจ้งผ่านอีเมล [email protected] หรือช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านเว็บไซต์ www.osotspa.com
6 ติดต่อ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
ตู้ ปณ.132 ปณศ.คลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
7 ส่งหนังสือถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บริษัทฯ
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
348 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านอีเมล

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
แบรนด์ของเรา