คณะกรรมการบริหาร

 • 1
  นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
  ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • 2
  นายธนา ไชยประสิทธิ์
  รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
 • 3
  นายประธาน ไชยประสิทธิ์
  รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
 • 4
  นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์
  รองประธานคณะกรรมการบริหาร
 • 5
  นายสลิล ปิ่นขยัน
  กรรมการบริหาร
 • 6
  นายนิติ โอสถานุเคราะห์
  กรรมการบริหาร
 • 7
  นางวรรณิภา ภักดีบุตร
  กรรมการบริหาร
 • 8
  นางพรธิดา บุญสา
  กรรมการบริหาร
 • 9
  นางเมธินี จงสฤษดิ์หวัง
  กรรมการบริหาร
 • 10
  นายณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ 
  กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

 • 1
  นายสมประสงค์ บุญยะชัย
  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
 • 2
  นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
  ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
 • 3
  นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
  รองประธานกรรมการ
 • 4
  นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
  รองประธานกรรมการ
 • 5
  พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
  รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
 • 6
  นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • 7
  นายเกริก วณิกกุล
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 • 8
  นางสินี เธียรประสิทธิ์
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 • 9
  นายจรัมพร โชติกเสถียร
  กรรมการอิสระ
 • 10
  นายธนา ไชยประสิทธิ์
  กรรมการ
 • 11
  นายประธาน ไชยประสิทธิ์
  กรรมการ
 • 12
  นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์
  กรรมการ
 • 13
  นายนิติ โอสถานุเคราะห์
  กรรมการ
 • 14
  นายสลิล ปิ่นขยัน
  กรรมการ
 • 15
  นายนาฑี โอสถานุเคราะห์
  กรรมการ
 • 16
  นางวรรณิภา ภักดีบุตร
  กรรมการ
 • 17
  นางพรธิดา บุญสา
  กรรมการ

คณะผู้บริหาร

 • 1
  นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
  ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • 2
  นางวรรณิภา ภักดีบุตร
  Chief Executive Officer
 • 3
  นายธนา ไชยประสิทธิ์
  รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
 • 4
  นายประธาน ไชยประสิทธิ์
  รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
 • 5
  นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์
  รองประธานคณะกรรมการบริหาร
 • 6
  นางพรธิดา บุญสา
  Chief Operating Officer and Group Chief
  Financial Officer
 • 7
  นางเมธินี จงสฤษดิ์หวัง
  Chief Corporate Strategy and Investment Advisor
 • 8
  นายสรายุทธ จิตจรุงพร
  Chief Domestic Beverage Officer
 • 9
  นายซี เทียน โปว
  Chief International Beverage Officer
 • 10
  นางสาวสุทิพา ปัญญามหาทรัพย์
  Chief Home & Personal Care and
  Health Care Officer
 • 11
  นายนุกิจ ชลคุป
  Chief Manufacturing Officer
 • 12
  นายวิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ
  Chief Supply Chain and Digital Officer
 • 13
  นายวิลเลี่ยม โจเซฟ ลีโอ
  Chief Innovation Officer

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร