สิ่งที่คุณต้องการค้นหา

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทฯ ในเครือ (“โอสถสภาฯ”)
ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้อง กับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น เราจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่นี่
นโยบาย