ด้านทรัพยากรบุคคล
สร้างจิตสำนึกสู่ความยั่งยืน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท โอสถสภาจึงได้มุ่งพัฒนาพนักงาน
ให้มีความรู้ความสามารถ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ การทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และหลักสิทธิมนุษยชน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคปัจจุบัน ดังนั้นการพัฒนาทักษะและความรู้ที่ พร้อมในการทำงานของพนักงานจึงมีความสำคัญยิ่งที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทและสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัทจัดให้มี แพลตฟอร์ม OSP Academy โดยองค์กรปลูกฝังแนวคิด ใฝ่เรียนรู้ (Learn) ทลายกรอบการเรียนรู้เดิมๆ (Unlearn) เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ (Relearn) และพัฒนาตัวเอง เพื่อยกระดับและ สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้แก่พนักงาน ผ่านการจัดฝึกอบรมให้มีการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่จะนำเอา ความรู้และทักษะหลายๆ อย่างมาจัดเป็นหนึ่งหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดกับการทำงานได้ทันที

การปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน

บริษัทยึดมั่นต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็น ปัจเจกชนและสิทธิมนุษยชน ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ มาตรฐานทั้งระดับประเทศและสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และปฏิญญาว่า ด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์กรแรงงานระหว่าง ประเทศให้ พนักงานมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้าย โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางการสมรส และความทุพพลภาพ และ ไม่บังคับใช้แรงงาน ดังระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย เพื่อให้พนักงานทุกคนมาทำงานด้วยความสุข ปลอดภัยจากอันตราย ลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน

แบรนด์ของเรา