EN TH

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

THE POWER TO ENHANCE LIFE
พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต
เป็นองค์กรที่มุ่งเสริมสร้างชีวิตให้แก่ผู้บริโภคและสังคม
ด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ทันสมัย
โดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
และยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตให้กับผู้บริโภคในทุกๆวัน

เราเป็นคู่ค้าที่ทุกคนเลือกด้วยความเชื่อมั่น
และไว้วางใจในบริการที่เหนือความคาดหมาย

เราสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประสิทธิภาพ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและนำศักยภาพที่ดีที่สุดของ
ตัวเองมาใช้ด้วยความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบ

เรามอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น
ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ
และสร้างการเติบโตอย่างมีกำไรและยั่งยืน

เราจะเป็นกำลังสำคัญเพื่อสนับสนุน
และเสริมสร้างสิ่งที่ดีสู่ชุมชนและสังคม

ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ

“เราจะเป็นบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดีที่สุดด้านสินค้าอุปโภคบริโภค
และพร้อมที่จะเสริมสร้างชีวิตของผู้บริโภคให้ดีขึ้นในทุกๆวัน”

มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ

เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รักษาคำมั่นสัญญา
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำและต่อผลที่เกิดขึ้น
ตลอดจนปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเป็นธรรม
บนพื้นฐานความไว้วางใจให้ความเคารพและห่วงใยกัน

การทำงานเป็นทีม

เราส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายขององค์กร
โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมและนำศักยภาพของตนเองมาใช้อย่างเต็มที่

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เรามุ่งเน้นการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอ
สิ่งที่ดีมีคุณค่าให้กับผู้บริโภค ลูกค้า และองค์กรของเรา

มุ่งมั่นคว้าชัยชนะ

เรามุ่งมั่นพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อบรรลุเป้าหมาย
และเป็นผู้นำในธุรกิจที่เราเเข่งขัน