พ.ศ. 2502

จากร้านขายยาเล็กๆ ในย่านสำเพ็งที่ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว และนับเป็นที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของตระกูลโอสถานุเคราะห์ และบริษัทฯ ตลอดจนพนักงานทุกคนที่ในปีนี้
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานครุฑตราตั้งให้แก่ บริษัท โอสถสภา (เต๊กเฮงหยู) จำกัด ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2502

แบรนด์ของเรา